REGULAMIN WYPOŻYCZALNI

GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

 W LIPOWEJ

 1. Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne.
 2. Podstawą przynależności do biblioteki jest imienny zapis.Przy zapisie zgłaszający zobowiązany jest okazać dowód tożsamości (dowód osobisty, legitymację szkolną, studencką lub inny dokument).
 3. Za niepełnoletniego czytelnika odpowiadają  rodzice lub opiekunowie prawni.
 4. Czytelnik zobowiązany jest informować bibliotekę o zmianie swoich danych osobowych.
 5. Jednorazowo wypożyczyć można 7 woluminów na okres nie dłuższy niż 31 dni.
 6. Biblioteka może przesunąć termin zwrotu wypożyczonej książki, jeżeli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników.
 7. Biblioteka może zażądać zwrotu książek przed terminem, jeżeli stanowią one szczególnie poszukiwane pozycje.
 8. Czytelnik może rezerwować książki aktualnie wypożyczone przez innych czytelników na podstawie zamówienia (osobiście, telefonicznie lub on-line).
 9. Biblioteka posiada wolny dostęp do półek. Oznacza to, że czytelnik może sam, swobodnie dobierać książki.
 10. W przypadku zagubienia lub zniszczenia przez czytelnika książki, zobowiązany jest on do odkupienia tej samej pozycji, lub w przypadku braku dostępności, innego tytułu, po uzgodnieniu z bibliotekarzem.
 11. Wybrane książki czytelnik rejestruje u dyżurującego bibliotekarza. Jemu też zwraca wypożyczone książki.
 12. Biblioteka na prośbę czytelnika udziela informacji o książkach, pomaga w doborze literatury, korzystaniu z katalogów, wydawnictw informacyjnych itp.
 13. W bibliotece korzystać można także z księgozbioru na miejscu.
 14. W bibliotece nieodpłatnie korzystać można z komputerów z dostępem do Internetu.
 15. Czytelnik zobowiązany jest do poszanowania książek oraz zwrócenia uwagi na stan książki przed jej wypożyczeniem. Wszelkie uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.
 16. Przez złożenie podpisu użytkownik biblioteki wyraża zgodę na  przetwarzanie swoich danych osobowych przez bibliotekę dla realizacji celów statutowych, oświadczając tym samym, że jest świadomy przysługującego mu prawa do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawa wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych.
 17. Biblioteka przetwarza dane osobowe czytelników oraz osób korzystających z usług bibliotecznych  zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Administratorem danych osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna w Lipowej (ul. Wiejska 44, 34-324 Lipowa).
 18. Jeżeli czytelnik mimo upomnień odmawia zwrotu książki lub uiszczenia należnych opłat, biblioteka dochodzi swych roszczeń zgodnie z przepisami prawa.
 19. Rozstrzygnięcie kwestii nieuregulowanych postanowieniami regulaminu należy do kompetencji dyrektora biblioteki lub upoważnionej przez niego osoby.